mapa strony   |
SmodCMS

Cel studiów i efekty kształcenia

..

Cel realizacji studiów podyplomowych

Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, zaopatrzeniem, magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania. 

Efekty kształcenia studiów podyplomowych

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

  1. formułować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie;
  2. analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie;
  3. identyfikować i lokalizować źródła informacji oraz pozyskiwać i przetwarzać informacje wymagane w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
  4. analizować, oceniać i interpretować dane i informacje oraz wnioskować i podejmować decyzje na ich podstawie;
  5. efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych.

Wersja do druku Generuj PDF